2030 vill vi vara nettopositiva gällande biodiversitet i vårt fastighetsbestånd enligt våra hållbarhetsmål. Biodiversitet innebär stor artrikedom med stor genetisk variation. Målsättningen innebär stora utmaningar för oss samtidigt som vi identifierar detta område som mycket väsentligt - biodiversitet är tillsammans med klimatfrågan avgörande inför framtiden. 

Att tänka igenom fastighetens utformning och ta hänsyn till förutsättningarna för djur och natur redan i tidigt skede ger positiv effekt på biodiversitet vid nybyggnation. Även på befintliga fastigheter finns stora möjligheter att göra plats för ekoeffektiva ytor. En genomtänkt omgivning kring fastigheten är även en långsiktig kvalitetssäkring som gör fastigheten mer tålig för exempelvis extremväder.

Vårt verktyg för att mäta biodiversitet

Med en systematisk process för att implementera och utvärdera åtgärder som bidrar till biodiversiteten på ett område tar Catena täten i utvecklingen av framtidens logistikanläggningar. 

Catenas verktyg utgår från en grönytefaktorsberäkning (GYF). GYF är ett vedertaget planeringsverktyg som redovisar andelen grönytor i förhållande till hårdgjorda ytor inom en fastighet eller ett område och mäter och säkerställer att gröna kvaliteter uppnås och/eller bevaras vid byggnation.

Sedum2

Implementering och utvärdering av insatser för biodiversitet

Exempel på insatser

Växtsamhällen med olika typvegetation och karaktär som vi återkommande överväger i anslutning till våra fastigheter är hagmark, våtmark, woodland, lund, äng, torräng, stenparti, bryn, erosionsslänt. Med dammar, diken och våtmarker filtreras och renas vatten från föroreningar samt förebyggeröversvämningar, erosion och torka.

Vi skapar dessutom mikroklimat genom exempelvis fågelholkar, bikupor, odlingar, insektshotell och faunadepåer.

I anslutning till logistikanläggningar finns ofta större asfaltsytor. De kan ofta disponeras smartare och man kan även arbeta med olika typer av genomsläpplig beläggning.

Fler fördelar

Ett systematiskt arbete med biodiversitet gynnar miljön, det resulterar också i en trevligare arbetsmiljö och en mer attraktiv arbetsplats. Genom att vi som fastighetsägare tar ett helhetsansvar så skapas förutsättningar för att även hyresgästerna i våra fastigheter ska kunna arbeta så hållbart som möjligt.