En ambitiös utsläppsminskning inom bygg- och fastighetssektorn är nödvändig för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader och därmed nå målet i Parisavtalet. Såväl klimatet som världsekonomin är beroende av utfallet av de insatser som görs. Tillsammans med kunder och leverantörer arbetar Catena för att påskynda omställningen och för att leverera fastigheter som är hållbara över tid.

Några områden där verksamheten har väsentlig miljöpåverkan är elförbrukning, värmeanvändning, val av byggmaterial i ny- och ombyggnader, avfallshantering samt minskade transporter genom effektiva logistikpositioner. För dessa aspekter finns övergripande miljömål och verksamhetsmål som följs upp och utvärderas på årlig basis. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsrapport 2021.

Både ansvariga på Catena och externa förvaltare genomför regelbundna möten med våra hyresgäster där bland annat utvecklingsprojekt och miljöinsatser diskuteras.