En ambitiös utsläppsminskning inom bygg- och fastighetssektorn är nödvändig för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader och därmed nå målet i Parisavtalet. Såväl klimatet som världsekonomin är beroende av utfallet av de insatser som görs. Tillsammans med kunder och leverantörer arbetar Catena för att påskynda omställningen och för att leverera fastigheter som är hållbara över tid.

Några områden där vår verksamhet har stor miljöpåverkan är elförbrukning, värmeanvändning, val av byggmaterial i ny- och ombyggnader, avfallshantering samt minskade transporter genom effektiva logistikpositioner. För de aspekterna har vi övergripande miljömål och verksamhetsmål som vi följer upp och utvärderar årligen. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsrapport 2022.

Både ansvariga på Catena och externa förvaltare genomför regelbundna möten med våra hyresgäster där bland annat utvecklingsprojekt och miljöinsatser diskuteras.