Catenas revisor väljs av årsstämman.

På årsstämman 2020 valdes revisionsbolaget PwC till ny revisor med huvudansvarig revisor Mats Åkerlund för en period om 1 år. Revisorn rapporterar resultatet av sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen. Denna framläggs på årsstämman. Därutöver lämnar revisorn en detaljerad redogörelse till styrelsen två gånger per år. Vid denna redogörelse förs också en diskussion om de iakttagelser som revisionen utmynnat i. Utöver revision har PwC även tillhandahållit tjänster inom områdena skatt och redovisning. Arvode utgår enligt godkänd löpande räkning.