2030 vill vi vara nettopositiva gällande biodiversitet i vårt fastighetsbestånd enligt våra hållbarhetsmål. Biodiversitet innebär stor artrikedom med stor genetisk variation. Målsättningen innebär stora utmaningar för oss samtidigt som vi identifierar detta område som mycket väsentligt - biodiversitet är tillsammans med klimatfrågan avgörande inför framtiden. 

Det ger en positiv effekt på biodiversitet vid nybyggnation att tänka igenom fastighetens utformning och ta hänsyn till förutsättningarna för djur och natur redan i tidigt skede. Även på befintliga fastigheter finns stora möjligheter att göra plats för ekoeffektiva ytor. En genomtänkt omgivning kring fastigheten är även en långsiktig kvalitetssäkring som gör fastigheten mer tålig för exempelvis extremväder.

Markanvändning

När nya logistiknav byggs sker detta i många fall på råmark eller jordbruksmark i nära anslutning till större transportleder. Dessa lägen utgör attraktiva logistiklägen som säkerställer korta och effektiva transportflöden och därmed bidrar till ett mer hållbart logistiskt nätverk. Samtidigt kan det vara problematiskt om samma mark rymmer naturvärden som det finns skäl att bevara. 

Hållbara lösningar ställer krav på balansgång mellan samhällets behov, hur vi möter de behoven och hur vi samtidigt kan ta hänsyn till miljö och biologisk mångfald. Oavsett var vi etablerar nya logistikfastigheter beaktar vi naturvärden i projektutvecklingen.

När nya logistiknav byggs sker detta i många fall på råmark eller jordbruksmark i nära anslutning till större transportleder. Dessa lägen utgör attraktiva logistiklägen som säkerställer korta och effektiva transportflöden och därmed bidrar till ett mer hållbart logistiskt nätverk. Samtidigt kan det vara problematiskt om samma mark rymmer naturvärden som det finns skäl att bevara. 

Hållbara lösningar ställer krav på balansgång mellan samhällets behov, hur vi möter de behoven och hur vi samtidigt kan ta hänsyn till miljö och biologisk mångfald. Oavsett var vi etablerar nya logistikfastigheter beaktar vi naturvärden i projektutvecklingen.

Vårt verktyg för att mäta biodiversitet

Catena tar täten i utvecklingen av framtidens logistikanläggningar med vår systematiska process för att implementera och utvärdera åtgärder som bidrar till biodiversiteten på ett område.

Vårt verktyg utgår från en grönytefaktorsberäkning (GYF). GYF är ett vedertaget planeringsverktyg som redovisar andelen grönytor i förhållande till hårdgjorda ytor inom en fastighet eller ett område. Det mäter och säkerställer också att gröna kvaliteter uppnås och/eller bevaras vid byggnation.

Sedum2

Implementering och utvärdering av insatser för biodiversitet

Exempel på insatser

I anslutning till våra fastigheter överväger vi växtsamhällen med olika typvegetation och karaktär, som hagmark, våtmark, woodland, lund, äng, torräng, stenparti, bryn och erosionsslänt. Med dammar, diken och våtmarker filtreras och renas vatten från föroreningar. Det förebygger också översvämningar, erosion och torka.

Vi skapar dessutom mikroklimat genom exempelvis fågelholkar, bikupor, odlingar, insektshotell och faunadepåer.

I anslutning till logistikanläggningar finns ofta större asfaltsytor. De kan många gånger disponeras smartare och man kan även arbeta med olika typer av genomsläpplig beläggning.

Fler fördelar

Ett systematiskt arbete med biodiversitet gynnar miljön. Samtidigt resulterar det också i en trevligare arbetsmiljö och en mer attraktiv arbetsplats. Genom att vi som fastighetsägare tar ett helhetsansvar så skapas förutsättningar för att även hyresgästerna i våra fastigheter ska kunna arbeta så hållbart som möjligt.