Sedan Catena valde inriktning mot logistikfastigheter 2013 har bolaget skapat aktieägarvärde med en stadig avkastning på eget kapital. Catenas utdelning till aktieägarna ska långsiktigt uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet efter schablonberäknad skatt. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.


Vision värd att investera i

Fokuserad affärsmodell 
Med en inriktning på strategiskt placerade logistikfastigheter har Catena etablerat värdefull specialistkompetens och erfarenhet - tillsammans med ett långsiktigt ägarskap säkerställer det Catenas starka ställning på marknaden och ger bolagets kunder en proaktiv partner som tar ansvar över tid.

Hållbar och effektiv projektutveckling
Utveckling och förädling är viktiga delar av Catenas affärsmodell och skapar förutsättningar för värdetillväxt i befintligt bestånd eller genom nybyggnadsprojekt. Med ett fokus på hållbara och effektiva logistikfastigheter i anslutning till viktiga logistiska nav kommer skalfördelar. En stor markreserv på strategiskt viktiga positioner möjliggör fortsatt tillväxt.

Långsiktiga kundrelationer bidrar till starkt kassaflöde
Ett starkt kassaflöde säkerställs genom långa relationer med en stor bredd av kunder där flera av dem tillhör marknadens största aktörer och många har samhällsbärande funktioner. Det utgör en trygg och stabil grund för Catena.

 

Anpassade för morgondagens varuflöden

Digitalisering
Accelererande digitalisering driver den kraftiga tillväxt vi ser inom e-handeln. Med tekniken möjliggörs snabba, individanpassade och mer klimatsmarta leveranser som skapar ett stort behov av nya logistikytor.

Automation och robotisering
Tekniska innovationer bidrar till smartare och mer effektiv logistik och handel. Behovet av logistikyta växer och i takt med utvecklingen förändras även kraven på utformningen av logistikfastigheter.

Klimatomställning
Klimatförändringar driver behovet av fungerande handel och bidrar också till ökad sårbarhet. Med insikter om klimat- och miljöpåverkan ökar även kraven på transparens. Logistiken, och förmågan att optimera flöden med minimal påverkan för det totala resursuttaget, spelar en central roll. 

Cirkulär ekonomi
Linjära flöden som förändras till cirkulära modeller förutsätter att logistiken kan möta behoven som uppstår. Returflöden kan exempelvis få en ny och avgörande betydelse i samhället. Det kommer att krävas nya typer av ytor för att hantera det cirkulära flödet.

Demografi
Urbanisering ställer krav på nya typer av logistiklösningar nära kund och en större andel äldre befolkning ökar behovet av individanpassade leveranser.

Global marknad
En integrerad världsmarknad med komplexa, globala flöden innebär att logistikkedjorna blir alltmer kritiska för samhället. För att minska risken för störningar i leveranskedjan ökar efterfrågan på fler hållbara och funktionella logistikfastigheter i rätt lägen.