ISO 14001 är en internationellt accepterad standard inom miljöledning. Med hjälp av detta miljöledningssystem kan organisationer utforma policys, mål, rutiner och instruktioner för att minimera deras negativa miljöpåverkan. Det leder till ett ständigt förbättringsarbete av verksamhetens miljöprocessor.

Catena är certifierad enligt ISO 14001 sen 2009, vilket sätter ramverket för Catenas miljöarbete. Catena följer upp, uppdatera och kontrollerar att verksamheten arbetar enligt miljöledningssystemets krav genom löpande interna revisioner och en årlig genomgång med ledningen. Efterlevnad av standarden kontrolleras även av en extern revisor en gång per år.

Certifikat 2022, Catena