Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

Genom internutbildingar har krossfunktionella team etablerats inom Catena för att bygga upp interna strukturer för att möta kommande krav. Samtliga anställda har även gått en intern introduktionskurs.