En ambitiös utsläppsminskning inom bygg- och fastighetssektorn är nödvändig för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader och därmed nå målet i Parisavtalet. Tillsammans med kunder och leverantörer arbetar Catena för att påskynda omställningen och för att leverera fastigheter som är hållbara över tid.

Några områden där vår verksamhet har stor miljöpåverkan är elförbrukning, värmeanvändning, val av byggmaterial i ny- och ombyggnader, avfallshantering samt minskade transporter genom effektiva logistikpositioner. För de aspekterna har vi övergripande miljömål och verksamhetsmål som vi följer upp och utvärderar årligen. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsrapport 2023.

Fastigheter i samspel med omgivning och samhälle

Det ger en positiv effekt på biodiversitet att tänka igenom fastighetens utformning och ta hänsyn till förutsättningarna för djur och natur redan i tidigt skede vid nybyggnation. Vill vi vara nettopositiva gällande biodiversitet i vårt fastighetsbestånd enligt våra hållbarhetsmål.

I våra fastigheter ryms inte bara varor och gods - i dem arbetar många människor. Fastigheterna och deras omgivning utgör en stor del av upplevelsen av deras arbetsvardag och för oss är det viktigt att erbjuda och bygga attraktiva arbetsplatser där medarbetare och besökare trivs.

Fastigheter som en del av energiomställningen

Med smarta energilösningar, som exempelvis solceller i kombination med batterilagring, kan våra fastigheter spela en viktig roll i energiomställningen. 

Genom att påverka energianvändningen på olika sätt får vi också stora effekter. I tät dialog med hyresgäster föreslår Catena åtgärder som kan ha påverkan på energiförbrukningen i fastighetsbeståndet.