Hållbarhet är en naturlig del av hela vår verksamhet och samtliga medarbetare inom alla affärsområden tar hänsyn tillhållbarhetsaspekter i sitt dagliga arbete. Vid nyanställning genomgår alla en intern hållbarhetsutbildning och löpande dialog och uppdateringar kring hållbarhetsarbetet sker exempelvis via personalmöten, digitala frukostutbildningar och medarbetardagar. Vidare känner samtliga medarbetare till och arbetar efter gällande policies.

Kontrollaktiviteter

Styrelsen har fastställt ett antal policyer och grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen såsom exempelvis skattepolicy samt informations- och insiderpolicy. Läs mer i vår senaste Bolagsstyrningsrapport. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral, eller Catenas policys har vi inrättat en visselblåsartjänst. Förutom våra egna rutiner och policys arbetar Catena även utifrån olika medlemskap, ramverk och certifieringsprogram.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsrapport 2021.

Organisatorisk struktur

Genom samarbete med olika avdelningar internt säkerställer Catenas hållbarhetsteamet att vi möter sociala och miljömässiga krav. Hållbarhetsteamet rapporterar till Chef affärsstöd men även till övriga ledningsgruppen via återkommande möten. Catenas ledningsgrupp fattar strategiska beslut gällande ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor, ytterst ansvariga är Catenas styrelse.