Catenas övergripande mål är att leverera ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling samt utdelning till aktieägarna. För att förverkliga detta används i verksamheten ett antal mätbara finansiella mål som kommuniceras externt. De fokuserar framförallt på lönsamhet och finansiell stabilitet.

Inom Catena finns en rad olika funktioner med olika förutsättningar. De följs upp med ett antal, för den aktuella verksamheten, anpassade interna operativa mål kopplade till bolagets strategier för Fastighetsutveckling, Finansiering, Hållbarhet samt Marknad.

Uppdaterade finansiella mål 2021

Catenas styrelse fattade beslut om uppdatering av fyra av målen i bolagets finanspolicy den 9 april 2021, de nya, uppdaterade målsättningarna innebär att:

  • Soliditeten bör uppgå till lägst 40 procent
  • Räntetäckningsgraden ska uppgå till lägst 2 gånger
  • Den genomsnittliga kapitalbindningen ska uppgå till lägst 2,5 år
  • Nettobelåningsgraden ska uppgå till högst 50 procent

Läs pressmeddelande, 9 april 2021


Uppföljning övergripande mål 2020

Tre övergripande finansiella mål som fokuserar på finansiell stabilitet skapar långsiktig stadga i Catenas affärsmodell.

Den genomsnittliga kapitalbindningen bör uppgå till minst två år

Kommentar 2020
Lång kapitalbindning med varierad spridning innebär lägre finansieringsrisk och möjligheter till bättre villkor. Vid årsskiftet uppgick kapitalbindningen till 2,2 år (1,3).

Utfall 2020 (år)      

Räntetäckningsgraden ska inte understiga 1,75 gånger

Kommentar 2020
Räntetäckningsgraden anger förmågan att täcka räntekostnader. Det är viktigt att säkerställa att det finns marginal för att motstå exempelvis högre räntekostnader och/eller högre vakansgrad. Vid årsskiftet uppgick räntetäckningsgraden till 4,0 (4,1) - en betryggande nivå.

Utfall 2020 (ggr)      

Soliditeten ska lägst vara 30 procent

Kommentar 2020
Soliditeten utgör långsiktig betalningsförmåga och vid årsskiftet uppgick den till 37,2 procent (35,6).

Utfall 2020 (%)