Valberedningen har till uppgift att förbereda och lämna förslag på styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, principer för utseende av valberedning, ordförande vid stämmor och i förekommande fall revisorer samt arvodering av revisorer.

Valberedningen består av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningen har följande sammansättning: 

Lennart Mauritzson, utsedd av Backahill Inter AB samt styrelseordförande
Anders Nelson, utsedd av WDP NV/SA
Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Benjamin Woesthoff, utsedd av PGGM Investments

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Lennart Mauritzson är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 43,5 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2022.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nelson, Ordförande i valberedningen, Tel. 0704-31 05 45
Lennart Mauritzson, Styrelsens ordförande, Tel. 0725-70 80 80