Valberedningen har till uppgift att förbereda och lämna förslag på styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, principer för utseende av valberedning, ordförande vid stämmor och i förekommande fall revisorer samt arvodering av revisorer.

Valberedningen består av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningen har nu följande sammansättning: 

Anders Nelson, utsedd av Backahill Inter AB
Benjamin Woesthoff utsedd av PGGM Investments
Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande och utsedd av SFU Sverige AB

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 44 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2021.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nelson, Ordförande i valberedningen, Tel. 0704-31 05 45
Gustaf Hermelin, Styrelsens ordförande, Tel. 070-560 00 00