Vi tar oss an alla områden där vi kan agera än mer hållbart på ett systematiskt sätt. 2021 justerades Catenas hållbarhetsmål. En utgångspunkt var den grundliga interna process för värdering av klimatrisker som bolaget dessförinnan genomfört i syfte att rapportera i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) samt vårt förberedelsearbete inför EU-taxonomin. 

Catenas hållbarhetsmål

  • Nettonoll växthusgasutsläpp till 2030
  • Hela beståndet ska vara nettopositivt gällande biodiversitet till 2030
  • 100 procent av koncernens uthyrningsbara yta ska vara miljöcertifierad till 2030
  • Certifierade som Great Place to Work med ambition att nå TrustIndex om 85 procent till 2025 (branschsnitt i Sverige om 82 procent)
  • Utöva ett positivt inflytande på våra affärspartners och vår miljö genom att vara delaktiga i samhällsutvecklingen

Att uppföra logistikanläggningar innebär som regel en betydande påverkan. Vi verkar i ett komplext logistiskt nätverk som är kritiskt för ett fungerande samhälle, just därför är det viktigt att det i alla delar utformas på ett mer hållbart sätt som går att följa upp.