Catena har antagit hållbarhetsmålet att hela vårt fastighetsbestånd ska vara nettopositivt gällande biodiversitet till 2030. Det innebär att Catena ska kunna visa en mer positiv än negativ påverkan på biodiversitet i samtliga fastigheter. Biodiversitet innebär den variationsrikedom som finns bland levande organismer och naturmiljöer och är en förutsättning för allt liv på jorden.

Ett av de största hoten mot biodiversitet är ett förändrat markanvändande, där många organismers naturliga livsmiljöer krymper på grund av människans påverkan. Catena har en stor påverkan genom att vi tar mark i anspråk och därmed är målsättningen en stor utmaning. Samtidigt ser vi ingen annan väg framåt – biodiversitet är tillsammans med klimatfrågan avgörande för framtiden.

Att tänka igenom en fastighets utformning och ta hänsyn till förutsättningar för djur och natur i ett tidigt skede av nybyggnadsprojektet skapar möjlighet att öka naturvärdena på fastigheten. Även på befintliga fastigheter finns stora möjligheter att skapa plats redan i tidigt skede. en genomtänkt omgivning kring fastigheten är även en långsiktig kvalitetssäkring som gör fastigheten mer tålig för exempelvis extremväder.

Vår handbok för att mäta biodiversitet

Vi har tagit fram en handbok som beskriver hur vi arbetar för att mäta och bevara ekoeffektiva ytor. I den finns även checklistor på frågor att ställa vid olika typer av projekt.

Handboken utgår från en grönytefaktorsberäkning (GYF). GYF är ett vedertaget planeringsverktyg som redovisar andelen grönytor i förhållande till hårdgjorda ytor inom en fastighet eller ett område. Det mäter och säkerställer också att gröna kvaliteter uppnås och/eller bevaras vid byggnation.

Markanvändning

När nya logistiknav byggs sker detta i många fall på råmark eller jordbruksmark i nära anslutning till större transportleder. Dessa lägen utgör attraktiva logistiklägen som säkerställer korta och effektiva transportflöden och därmed bidrar till ett mer hållbart logistiskt nätverk. Samtidigt kan det vara problematiskt om samma mark rymmer naturvärden som det finns skäl att bevara. 

Hållbara lösningar ställer krav på balansgång mellan samhällets behov, hur vi möter de behoven och hur vi samtidigt kan ta hänsyn till miljö och biologisk mångfald. Oavsett var vi etablerar nya logistikfastigheter beaktar vi naturvärden i projektutvecklingen.

Våra insatser

I anslutning till våra fastigheter överväger vi växtsamhällen med olika typvegetation och karaktär, som hagmark, våtmark, woodland, lund, äng, torräng, stenparti, bryn och erosionsslänt. Med dammar, diken och våtmarker filtreras och renas vatten från föroreningar. Det förebygger också översvämningar, erosion och torka. Vi skapar även mikroklimat genom exempelvis fågelholkar, bikupor, odlingar, insektshotell och faunadepåer.

I anslutning till logistikanläggningar finns ofta större asfaltsytor. De kan många gånger disponeras smartare och man kan även arbeta med olika typer av genomsläpplig beläggning.

Biodiversitet gynnar alla

Ett systematiskt arbete med biodiversitet gynnar miljön. Samtidigt resulterar det också i en trevligare arbetsmiljö och en mer attraktiv arbetsplats. Genom att vi som fastighetsägare tar ett helhetsansvar så skapas förutsättningar för att även hyresgästerna i våra fastigheter ska kunna arbeta så hållbart som möjligt.