Catenas vision är att länka Skandinaviens godsflöden. För att nå visionen arbetar vi i en effektiv och värdestyrd organisation. Positionen som ledande inom logistikfastigheter är till stor del ett resultat av kapaciteten som finns hos medarbetare i hela organisationen. Omfattande erfarenhet och specialistkompetens inom, fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning, logistik och transaktioner ger värde för kunden men skapar också korta beslutsvägar och handlingskraft.

Legal struktur

Catena AB är moderbolag i en koncern med flera dotterbolag och dotterdotterbolag.

Operativ struktur

Catenas organisation utgörs primärt av funktionerna Förvaltning och Affärsutveckling. Därutöver finns, på Catenas huvudkontor i Helsingborg, de koncerngemensamma funktionerna Ekonomi/Finans, HR, Hållbarhet samt Kommunikation. Ledningen består av VD, vVD/CFO, Finanschef, HR-chef, Hållbarhetschef, Marknads- och kommunikationschef samt Affärs- och fastighetschef. Ledningen har det övergripande ansvaret för att verksamheten levererar i enlighet med koncernens målsättningar utifrån den långsiktiga strategi som fastställts av styrelsen.

Förvaltning

Förvaltningen är anpassad efter fastigheternas geografiska läge i fem regioner Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Malmö, Stockholm.

Affärsutveckling

Funktionen Affärsutveckling hanterar projekt och utveckling samt de transaktioner som Catena genomför.