FN:s Global Compact är ett frivilligt, internationellt initiativ för att mobilisera kraften som finns i näringslivet. Som anslutna till Global Compact har Catena förbundit sig att agera efter tio universella principer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption. Vi har ett starkt samhällsengagemang och genom Global Compact tar vi vårt ansvar tillsammans med företag och organisationer runt om i hela världen.

I linje med Global Compact och inom ramen för Agenda 2030 har nio delbarhetsmål bland de globala hållbarhetsmålen identifierats där Catenas verksamhet har större påverkan:

Delmål 5.5
Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande.

Delmål 7.2
Öka andelen förnybar energi i världen.

Delmål 7.3
Fördubbla ökningen av energieffektivitet.

Delmål 8.8
skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Delmål 9.4
Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.

Delmål 11.6
Minska städers miljöpåverkan.

Delmål 13.1
Stärk motståndskrafen mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer.

Delmål 16.5
Bekämpa korruption och mutor.

Delmål 17.17
Uppmuntra effektiva partnerskap.

Det arbete vi gör för att leva upp till initiativet rapporteras direkt till Global Compact och i vår Hållbarhetsredovisning.

Läs mer om Global Compact
Rapportering och intyg för Catena, Global Compact

 

Regionala initiativ

I Catenas arbete för att bidra till målen i Agenda 30 deltar vi i lokala initiativ som nätverket LFM30 i Malmöregionen.