Vid Logistikposition Tostarp i Helsingborg har Catena gjort flera insatser för att gynna den biologiska mångfalden på området. Exempelvis har flera grönytor anlagts med ängsgräs, lökväxter och andra inhemska perenner som lockar till sig pollinerare. Fågelholkar som är anpassade efter tornfalkarna som finns i närområdet har placerats vid fastigheterna, i anslutning till entréerna finns planteringar.

I nästa steg ska ytterligare arbete göras för att vallen mot motorvägen ska få fler inslag av växter som är särskilt bra för den biologiska mångfalden.

Mer om Catenas hållbarhetsarbete och mål hittar du här.

Fler case