Kommuniké från Catenas årsstämma 2015

2015-04-28 kl. 18:00

Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma den 28 april 2015. I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör Gustaf Hermelin för verksamhetsåret 2014.

Efter det att årsredovisningens balans och resultaträkningar fastställts, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 30 april och utdelningen beräknas bli utbetald den 6 maj 2015.

Årsstämman fastställde att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman antog valberedningens förslag till omval av ledamöterna Bo Forsén, Gustaf Hermelin, Henry Klotz, Erik Paulsson och Katarina Wallin samt nyval av Catharina Elmsäter-Svärd till ordinarie styrelseledamöter, med omval av Henry Klotz som styrelseordförande. Andreas Philipson hade avböjt omval. Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Lars Wennberg som huvudansvarig revisor. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Stämman antog valberedningens förslag till instruktion för valberedning.

Stämman godkände valberedningens förslag till oförändrade arvoden med 200 000 kr för styrelsens ordförande och 100 000 kr för övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes också.

Stämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får högst ske av 1/10 av bolagets samtliga aktier. Stämman bemyndigade även styrelsen att besluta om nyemission av högst sammanlagt 1/10 av totalt utestående antal aktier.

Transaktionen mellan Catena och Backahill godkändes av årsstämman i enlighet med framlagt förslag om förvärv av logistikfastigheten Ängelholm Förmannen 4 via bolag. Beslutet innebär att Catena tillträder bolaget den 4 maj 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande                       Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145                           Tel. 070-560 00 00

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.