Catena publicerar informationsbroschyr och uppdaterar om förvärvet av Brinova Logistik AB

Catena AB (publ) publicerar i dag en informationsbroschyr om det villkorade avtal som tecknats med Brinova Fastigheter AB om förvärv av Brinova Logistik AB, enligt pressmeddelande den 20 augusti.

Efter affärens offentliggörande har externa kreditgivare lämnat sitt medgivande och genomförd due diligence-granskning har inte föranlett någon justering av affärens kommersiella innehåll. Enda kvarvarande villkor för affärens genomförande är att Catenas aktieägare på extra stämman den 23 september fattar beslut om en riktad emission till Brinova Fastigheter AB för att fullfölja finansieringen av affären.

Av broschyren framgår bland annat att de lån Catena övertar i och med förvärvet uppgår till cirka 2 654 Mkr. Lånens genomsnittliga kapital- och räntebindning uppgår till 2,1 år respektive 3,1 år. Aktuell genomsnittlig ränta uppgår till cirka 3,2 procent inklusive kostnader för derivatinstrument.

Informationsbroschyren innehåller bland annat ett sammandrag av den föreslagna affären samt en översikt av Brinova Logistiks fastighetsbestånd och finns tillgänglig på Catenas hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, styrelsens ordförande

Tel. +44 (0)7766 205 145

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2013 kl. 18.30.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.