Kommuniké från Catenas årsstämma 2017

2016-04-27 kl. 18.15

Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma den 27 april 2017. I sitt anförande vid stämman redogjorde tidigare verkställande direktör Gustaf Hermelin för verksamhetsåret 2016.

Efter det att årsredovisningens balans- och resultaträkningar fastställts, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2017 och utdelningen beräknas bli utbetald den 5 maj 2017.

Årsstämman fastställde att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman antog valberedningens förslag till omval av ledamöterna Bo Forsén, Gustaf Hermelin, Henry Klotz, Erik Paulsson, Katarina Wallin och Catharina Elmsäter-Svärd, och nyval av Hélène Nathhorst Spångberg till ordinarie styrelseledamöter, samt nyval av Gustaf Hermelin som styrelseordförande. Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Stämman antog valberedningens förslag till instruktion för valberedning.

Stämman godkände valberedningens förslag till arvoden med 250 000 kr (tidigare 250 000 kr) för styrelsens ordförande och 125 000 kr (tidigare 125 000 kr) för övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade att ersättning för arbete i ersättningsutskottet tillkommer med 40 000 kr (tidigare 0 kr) att fördelas med 20 000 kr till utskottets ordförande och 10 000 kr vardera till två ledamöter, att ersättning för arbete i revisionsutskottet tillkommer med 100 000 kr (tidigare 0 kr) att fördelas med 50 000 kr till utskottets ordförande och 25 000 kr vardera till två ledamöter, samt att särskilt arvode tillkommer om 1 800 000 kr (tidigare 0 kr) till Gustaf Hermelin för att bistå ledningen i Catena för tiden fram till årsstämman 2018.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes också. Stämman beslutade om oförändrad instruktion för utseende av valberedning och att arvode inte ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Stämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får högst ske av 1/10 av bolagets samtliga aktier. Stämman bemyndigade även styrelsen att besluta om nyemission av högst sammanlagt 1/10 av totalt utestående antal aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, Ordförande, Tel. 070-560 00 00

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.