Kommuniké från extra bolagsstämma

2014-03-07 kl. 12:00

  • Catena genomför apportemission om 50 Mkr

Catena AB (publ) avhöll idag extra bolagsstämma i Stockholm. Vid

bolagsstämman fattades det beslut som framgår nedan, i enlighet

med Styrelsens förslag till nyemission av aktier.

Catena har beslutat om en apportemission omfattande 446 469 aktier till ett värde av sammanlagt 50 Mkr, riktad till Logistikkbygg 1 AS. Priset per aktie baseras på en snittkurs (volymviktad) under senaste fem handelsdagarna innan stämmodagen. Enligt beslutet ska Logistikkbygg 1 AS erlägga betalning för de nyemitterade aktierna genom att överlämna en revers om 50 Mkr, utställd av Catenas helägda dotterbolag Catena Logistik AB.

Teckning, betalning genom erläggande av den ovan nämnda apportegendomen och tilldelning av nyemitterade aktier har skett i anslutning till stämman. Emissionen har således genomförts.

Bakgrunden är, som meddelats tidigare, Catenas förvärv av fastigheterna Lagret 1 i Nässjö och Jordbromalm 4:33 i Haninge, från Logistikkbygg 1 AS. Som köpeskilling för de förvärvade fastigheterna erlades bland annat en revers om 50 Mkr, vilken säljaren förband sig att överlämna till Catena som betalning för nyemitterade aktier.

Apportemissionen har beslutats och genomförts i enlighet med vad som har aviserats i tidigare pressmeddelanden.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD         Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00 Tel. 0730-70 22 44

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.