Catena kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Catena AB (publ) (”Catena”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 september 2013, kl. 16.00 i Wenströmsalen på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15.00.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 17 september 2013 samt anmäla deltagande till bolaget enligt instruktion nedan.

Endast ägarregistrerade aktieinnehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken.

För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta vid den extra bolagsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier och som vill delta vid stämman ska hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering. Begäran om sådan så kallad rösträttsregistrering ska ske i god tid före den 17 september 2013. Förvaltare kan debitera en avgift för denna åtgärd.

Anmälan

Anmälan om deltagande vid den extra bolagsstämman kan göras:

- via länk på Catenas hemsida www.catenafastigheter.se

- per telefon 0771-24 64 00

- eller per post till Catena AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd

Vid anmälan ska namn, personnummer (organisationsnummer) och telefonnummer uppges. Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast tisdagen den 17 september 2013.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ombud, som ska ha av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, undantaget om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Catena tillhanda i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär finns på www.catenafastigheter.se. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden på stämman. Om aktieägaren vill ta med biträde ska anmälan om detta göras till Catena senast vid den tidpunkt som anges ovan.

Uppgift om antalet aktier och röster

I Catena finns 11 564 500 stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 11 564 500.

Förslag till dagordning

  1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  2. Val av ordförande på stämman.
  3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
  4. Val av en eller två protokolljusterare.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Styrelsens förslag till beslut om nyemission.
  7. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
  8. Stämmans avslutande.

  
Styrelsen

  
Bilaga: Den fullständiga kallelsen

  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 30 augusti2013, klockan 14.15.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.seAdobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.