Kallelse till Catenas årsstämma 2022

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022, kl 16:00, på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm.

2022-03-25  kl.08:00

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 20 april 2022 och (ii) anmäla sig och eventuellt biträde till stämman senast den 22 april 2022 via bolagets webbplats www.catenafastigheter.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 08-402 91 33 eller per post till Catena AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som inte kan/vill deltaga på stämman, kan istället rösta via poströstning per brev eller digitalt med hjälp av BankID, se nedan. Detsamma gäller för eventuellt biträde. För löpande och uppdaterad information kring årsstämman besök www.catenafastigheter.se/om-oss /bolagsstyrning/arsstamma.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 20 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 22 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret gäller som anmälan till stämman och finns tillgängligt på Catenas webbplats, www.catenafastigheter.se. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 22 april 2022 och ska skickas till Catena AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även skickas per mail och ska då skickas till generalmeetingservice@euroclear.com (ange ”Catena AB – poströstning”). Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 22 april 2022.

Vid poströstning gäller till viss del samma regler som vid personligt deltagande. Det innebär att aktieägaren dels måste vara registrerad i bolagets aktiebok, dels ha anmält sin avsikt att deltaga i stämman och att om aktierna är förvaltarregistrerade ha tillsett att aktierna är registrerade i eget namn, senast vid de respektive datum som anges ovan.

Vid poströstning får aktieägaren inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten i dess helhet ogiltig.

Vid poströstning genom ombud ska aktieägaren utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar biläggas formuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 33.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, styrelsens motiverande yttranden, redogörelser, ersättningsriktlinjer, ersättningsrapport etc., samt revisorsyttranden, enligt punkterna nedan, samt fullmaktsformulär och formulär för poströstning, finns tillgängliga på www.catenafastigheter.se och huvudkontoret i Helsingborg senast från och med den 7 april 2022. Kopia av handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Upplysningar ska utlämnas om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott samt i valberedningen
 8. Anförande av verkställande direktör
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021
 10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 11. Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 14. Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden etc.
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av revisor
 17. Instruktion för valberedning
 18. Fastställande av ersättningsriktlinjer
 19. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
 20. Bemyndigande för förvärv av egna aktier
 21. Bemyndigande för avyttring av egna aktier
 22. Bemyndigande för nyemission av aktier
 23. Övriga ärenden
 24. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Gustaf Hermelin utses till ordförande vid stämman.

Punkt 3
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

Punkt 5
Till personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Johannes Wingborg, som representerar Länsförsäkringar Fonder och Göran Stark, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att utdelning för 2021 lämnas med 8,00 kr per aktie (tidigare 7,50 kr per aktie) att utbetalas vid två tillfällen om vardera 4,00 kr per aktie.

Avstämningsdagar för erhållande av utdelning föreslås vara den 2 maj 2022 respektive den 2 november 2022. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 5 maj 2022 respektive den 7 november 2022.

Punkt 13
Valberedningen föreslår att bolagets styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. 

Punkt 14
Arvodet till styrelsen föreslås av valberedningen utgå med 400 000 kr (tidigare 385 000 kr) kr till ordföranden och med 200 000 kr till varje övrig ledamot i styrelsen (tidigare 190 000 kr) som inte är anställd i bolaget. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet tillkommer med 80 000 kr (80 000 kr) att fördelas med 40 000 kr (40 000 kr) till utskottets ordförande och 20 000 kr (20 000 kr) vardera till två ledamöter och 100 000 kr (100 000 kr) för ersättning för revisionsutskottet att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till 1 780 000 kr (tidigare 1 705 000 kr). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 15
Valberedningen föreslår omval av Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors, Vesna Jovic och Lennart Mauritzson som ordinarie styrelseledamöter, samt att nyval sker av Lennart Mauritzson som styrelsens ordförande. Information om ledamöterna finns på www.catenafastigheter.se.

Punkt 16
Valberedningen föreslår nyval av revisionsbolaget KPMG till revisor med auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson som huvudansvarig revisor. Information om det föreslagna revisionsbolaget och den huvudansvarige revisorn finns på www.kpmg.se och www.catenafastigheter.se.

Punkt 17
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta oförändrad instruktion för utseende av valberedning. Valberedningen föreslås bestå av fyra ledamöter – representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Instruktionen för valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) såvida inte avvikelse motiveras och redovisas i bolagsstyrningsrapporten.

Punkt 18
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer för ledande befattningshavare åtminstone vart fjärde år. Översyn sker årligen och översynen inför årsstämman 2022 har inte medfört några betydande förändringar.

Punkt 19
Styrelsen har upprättat ersättningsrapport som beskriver tillämpningen av bolagets ersättningspolicy och redogör för ersättningar till Bolagets ledningsorgan under räkenskapsåret 2021. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på www.catenafastigheter.se.

Punkt 20
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga aktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ Stockholm ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

Punkt 21
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga aktier. Beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ Stockholm ska avyttring ske till gällande börskurs.

Punkt 22
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor.

Bemyndigandena om förvärv och nyemission föreslås bli begränsade så att antalet egna aktier i bolaget som förvärvas och antalet nya aktier som emitteras enligt beslut av styrelsen med stöd av dem tillsammans högst kommer motsvara 1/10 av bolagets samtliga utestående aktier.

Syftet med bemyndigandena under punkterna 19-21 är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Huvudägarnas inställning
Aktieägare, som representerar cirka 42,7 procent av det totala antalet röster i bolaget, har anmält att de vid stämman avser att rösta för förslagen.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och det totala antalet röster i bolaget till 41 226 764. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till årsstämman kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se allmänt Catenas Personuppgiftspolicy på www.catenafastigheter.se under rubriken ”Personuppgifter” (som finns under avsnittet ”Om oss”), och särskilt integritetspolicy för bolagsstämmor; https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


Helsingborg i mars 2022
Catena AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Gustaf Hermelin, Ordförande, Tel. 0705-60 00 00, gustaf.hermelin@catenafastigheter.se
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.