Kallelse till extra bolagsstämma

2015-06-01 kl. 8.30

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

tisdagen den 23 juni 2015 kl. 14.00 på Iva:s konferenscentrum,
Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i utskriften av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 juni 2015, dels anmäla sig och eventuellt biträde senast tisdagen den 16 juni 2015 via e-post till ulrika.holmer@catenafastigheter.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 0730-70 22 46 eller per post till Catena AB (publ), Bolagsstämma, Box 5003, 250 05 Helsingborg.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer, samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Catena för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman. Fullmaktsformulär finns på www.catenafastigheter.se och på huvudkontoret i Helsingborg, Landskronavägen 7 A samt sänds till aktieägare på begäran.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 16 juni 2015. Det innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren eller banken om sin önskan att få tillfällig ägarregistrering (s.k. rösträttsregistrering).

Fullständiga förslag

Värderingsutlåtande och styrelsens redogörelse enligt punkt 7 finns tillgängliga på www.catenafastigheter.se senast från och med tisdagen den 2 juni 2015.

Dagordning

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordning

  5. Val av en eller flera justeringsmän

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Beslut om godkännande av avyttring

  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna bolagets överlåtelse av det av bolaget helägda dotterbolaget Catena i Solna AB och indirekt fastigheterna Solna Stora Frösunda 2 och Solna Hagalund 2:2.

Överlåtelsen sker till ett vederlag och på villkor som styrelsen bedömer vara marknadsmässiga. Bedömningen underbyggs av ett av bolaget särskilt inhämtad utlåtande (s.k. Fairness Opinion) från DTZ.

Köpare i den föreslagna transaktionen är ett helägt dotterbolag till Fabege AB (publ). Fabege innehar ca 10,2 % av samtliga aktier i bolaget. Försäljningen är därmed att bedöma som en transaktion med närstående och god sed på aktiemarknaden kräver därför att förvärvet godkänns av bolagsstämman.

Huvudägarnas inställning

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 66 procent av det totala antalet röster i bolaget, har anmält att de vid stämman avser att rösta för förslaget enligt ovan. Vid bolagsstämmans beslut om godkännande av överlåtelsen ska aktier som innehas av Fabege AB (publ), som innehar ca 10,2 % av bolagets totala antal röster, inte beaktas, enligt reglerna om god sed på aktiemarknaden.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och det totala antalet röster i bolaget till 25.641.921 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Solna i juni 2015
Catena AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande                       Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145                           Tel. 070-560 00 00         

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.