Beslut fattade vid Catenas årsstämma 27 april 2023

Vid Catenas årsstämma den 27 april 2023 fastställde årsstämman bland annat styrelsens förslag till utdelning för 2022 om 8,26 kr per aktie.

2023-04-27 kl 18.00

Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma idag, den 27 april 2023, på Clarion Hotel Sea U, Kungsgatan 1, i Helsingborg.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om en utdelning om 8,26 kr per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 4,13 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2023 respektive 2 november 2023 och utdelningen beräknas utbetalas från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2023 respektive 7 november 2023.

Årsstämman fastställde vidare att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter och antog valberedningens förslag av omval av Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors, Vesna Jovic och Lennart Mauritzson, samt Joost Uwents, som ordinarie styrelseledamöter och omval av Lennart Mauritzson som styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om oförändrade instruktioner för utseende av valberedning. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till arvoden med 410 000 kr (tidigare 400 000 kr) kr till ordföranden och med 205 000 kr till varje övrig ledamot i styrelsen (tidigare 200 000 kr) som inte är anställd i bolaget. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet tillkommer med 80 000 kr (80 000 kr) att fördelas med 40 000 kr (40 000 kr) till utskottets ordförande och 20 000 kr (20 000 kr) vardera till två ledamöter och 140 000 kr (100 000 kr) för ersättning för revisionsutskottet att fördelas med 70 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 35 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare och Ersättningsrapporten godkändes.

Årsstämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får högst ske av 1/10 av bolagets samtliga aktier och beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av aktier eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor. Bemyndigandena om förvärv och nyemission är begränsade så att antalet egna aktier i bolaget som förvärvas och antalet nya aktier som emitteras enligt beslut av styrelsen med stöd av dem tillsammans högst kommer motsvara 1/10 av bolagets samtliga utestående aktier.

Årsstämman beslutade att ändra §§ 4 och 5 i bolagsordningen om gränserna för aktiekapital och antal aktier. Ändringarna innebär att bolagets aktiekapital ska vara lägst 198 000 000 kr och högst 792 000 000 kr, samt att bolagets antal aktier ska vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Lennart Mauritzson, Ordförande Tel. 0702-570 80 80
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.