Kallelse till extra bolagsstämma i Catena AB (publ)

Aktieägarna i Catena AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.00.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till Bolaget enligt instruktion nedan.

Endast ägarregistrerade aktieinnehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta och rösta vid bolagsstämman fordras att aktierna rösträttsregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier och som vill delta vid stämman måste därför begära registrering hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna i så god tid att ägandet korrekt kommer framgå av stämmoaktieboken enligt ovan. Förvaltare kan debitera en avgift för denna åtgärd.

Anmälan

Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anmälan om deltagande vid den extra bolagsstämman kan göras:

 • via e-post till ulrika.holmer@catenafastigheter.se
 • per telefon 0730-70 22 46 
 • per post till Catena AB, “extra bolagsstämma”, Box 1041, 262 21 Ängelholm

Vid anmälan ska namn, personnummer (organisationsnummer) och telefonnummer uppges. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ombud, som ska ha av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.catenafastigheter.se. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden på stämman. Om aktieägaren vill ta med biträde ska anmälan om detta göras till Bolaget enligt vad som anges ovan.

Förslag till dagordning

 1. 1.    Stämmans öppnande.
 2. 2.    Val av ordförande på stämman.
 3. 3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. 4.    Godkännande av dagordning.
 5. 5.    Val av en eller två protokolljusterare.
 6. 6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. 7.    Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier.
 8. 8.    Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om nyemission, punkten 7

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ökas genom utgivande av nya aktier på i huvudsak följande villkor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det norska bolaget Logistikkbygg 1 AS (”Säljaren”). Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 mars 2014. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för de tecknade aktierna ska i sin helhet erläggas genom överlämnande (apport) av en revers om nominellt 50 000 000 kronor (”Reversen”) utställd av Bolagets helägda dotterbolag Catena Logistik AB (”Dotterbolaget”).

Styrelsen bemyndigas att enligt nedan besluta om

 1. a.    vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen),
 2. b.    det antal aktier som ska ges ut och
 3. c.     vilket belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med.

Styrelsen ska fastställa teckningskursen så att den motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen på NASDAQ OMX Stockholm för Bolagets aktier under de senaste fem (5) handelsdagarna före emissionsbeslutet. När styrelsen fastställt teckningskursen ska styrelsen fastställa det antal aktier som ska ges ut genom att dividera Reversens nominella belopp om 50 000 000 kronor med teckningskursen, avrundat uppåt till närmsta hela antal aktier.

Styrelsen ska slutligen fastställa det belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med genom att multiplicera antalet aktier som ska ges ut med kvotvärdet på Bolagets befintliga aktier om 4,40 kronor.

Styrelsens förslag föranleds av att Dotterbolaget träffat avtal med Säljaren om förvärv av aktierna i två bolag som äger fastigheterna Haninge Jordbromalm 4:33 och Nässjö Lagret 1, varvid Dotterbolaget betalat del av köpeskillingen genom att utfärda Reversen. Resterande del av köpeskillingen har Dotterbolaget betalat kontant.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 25 195 452 aktier och röster.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar vid bolagsstämman enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar

Följande handlingar hålls tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och sändes per post till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna hålls också tillgängliga på www.catenafastigheter.se:

 • styrelsens förslag till beslut om nyemission,
 • kopia av årsredovisningen för 2012, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust,
 • kopia av revisionsberättelsen för 2012,
 • redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen för 2012 lämnades,
 • yttrande över styrelsens redogörelse, undertecknad av bolagets revisor, samt
 • redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av värdet på apportegendomen och revisors yttrande häröver.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.