Catena offentliggör erbjudandehandling

2015-12-14 kl. 09.30

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”). Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, något av dessa länder och kan inte accepteras av någon som befinner sig där. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Erbjudandet

Den 20 oktober 2015 offentliggjorde Catena AB (publ) (”Catena”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Tribona AB (publ) (”Tribona”) om att förvärva samtliga aktier utgivna av Tribona (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandlingen

Erbjudandehandling avseende Erbjudandet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Erbjudandehandlingen har idag offentliggjorts och finns tillgänglig på Catenas webbplats (www.catenafastigheter.se), Erik Penser Bankaktiebolags (”Erik Penser”) webbplats (www.penser.se), samt kommer att finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Direktregistrerade aktier

Erbjudandehandlingen och förtryckt anmälningssedel skickas till alla aktieägare i Tribona vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB. Tryckt version av erbjudandehandling och anmälningssedel kan också beställas kostnadsfritt från Catena via info@catenafastigheter.se, alternativt via 073-070 22 46, samt från Erik Penser via emission@penser.se, alternativt via 08-463 80 00.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare i Tribona vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare, erhåller varken erbjudandehandlingen eller förtryckt anmälningssedel. Sådan aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för att erhålla en kopia av erbjudandehandlingen. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Förvaltarregistrerade aktieägare som äger depåbevis, vilka är registrerade i DNB Bank ASA:s depå i Verdipapirsentralen ASA i Norge kommer tillsändas en egen förtryckt anmälningssedel.

Tidplan för Erbjudandet

Offentliggörande av erbjudandehandlingen: 14 december 2015 
Acceptperiod: 15 december 2015 – 15 januari 2016 
Beräknad tidpunkt för redovisning av vederlag: 25 januari 2016

Catena förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

Rådgivare
Catena har i samband med Erbjudandet anlitat Catella Corporate Finance Stockholm HB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB som juridisk rådgivare.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                                                       

Telefon: 070-560 00 00                                            

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se

Peter Andersson, CFO

Telefon: 0730-70 22 44

peter.andersson@catenafastigheter.se

Catena AB (publ)

Box 5003, SE-250 05 Helsingborg

Besök: Landskronavägen 7A

Org. nr: 556294-1715, Säte Solna

www.catenafastigheter.se

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Catena kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende

Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”). Detta inbegriper, men är inte begränsat till, telefax, e-post, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES. Följaktligen kommer inte och ska inte Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES, är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att få intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES. Bolaget kommer inte att tillhandahålla något vederlag från Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.