Catena genomför en riktad emission till WDP vilket tillför bolaget 2 168,5 miljoner kronor och välkomnar en ny långsiktig ägare och strategisk partner

Styrelsen i Catena AB (publ) (“Catena eller “Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission om 4 122 676 aktier till en teckningskurs om 526 SEK per aktie (”Nyemissionen”), motsvarande en premie om 10 baspunkter jämfört med senaste stängningskurs 28 mars 2022. Teckningskursen innebär att Bolaget tillförs 2 168,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen kommer riktas till logistik- och fastighetsbolaget WDP NV/SA (”WDP”), som efter emissionen kommer inneha 9,09 procent av utestående aktier och röster i Bolaget. Backahill har i egenskap av Bolagets största ägare åtagit sig att, inför valberedningen, föreslå att WDPs verkställande direktör, Joost Uwents, som Bolagets åttonde styrelseledamot.

29 mars 2022, kl. 1.30

Mot bakgrund av ökande projektutveckling i landbanken, vilket tillkännagavs genom publiceringen av helårsresultatet 2021, avser Catena att använda nettolikviden från Nyemissionen till att finansiera investeringar i fastigheter, i enlighet med nyligen offentliggjorda transaktioner, och fastighetsprojekt samtidigt som Bolagets stabila kapitalstruktur behålls.

Catena och WDP avser inleda ett strategiskt samarbete för att möjliggöra en bredare geografisk täckning för kunder och bidra till integration av hyresgäster mellan deras huvudsakliga portföljer, vilket gynnar kunder med varuflöden i båda riktningar. Dessutom anser Catena och WDP att samarbetet innefattar stor potential för informationsutbyte inom områden som hållbarhet, projektutveckling och allmän drift i syfte att förbättra den integrerade kundupplevelsen, samt en förbättrad konkurrensposition på den europeiska logistikmarknaden.

Backahill avser föreslå till Catenas valberedning att Catenas styrelse ska utökas, från sju till åtta ledamöter. Därtill avser Backahill föreslå, förutsatt bolagsstämmans beslut, att WDPs verkställande direktör Joost Uwents väljs till ny styrelseledamot vid Bolagets årsstämma den 28 april 2022.

Jörgen Eriksson, Catena:s VD, kommenterar: "Vi är mycket glada över att kunna tillkännage denna riktade emission och att kunna välkomna WDP som en ny långsiktig aktieägare. Jag ser dessutom verkligen fram emot att samarbeta med Joost Uwents, en av Europas mest respekterade aktörer inom logistikområdet. Emissionslikviden gör det möjligt för Catena att ytterligare snabba på tillväxten av portföljen och vi ser stora möjligheter till samarbete med WDP som en nyckelspelare på den europeiska logistikfastighetsmarknaden."

"Det gläder oss mycket att välkomna WDP som en långsiktig aktieägare och strategisk partner till Catena. Backahill har stött företaget sedan 2013 och kommer att fortsätta med det. Under de senaste åren har logistikområdet blivit alltmer konkurrensutsatt och vi inser att fortsatt tillväxt blir än viktigare för att vidmakthålla vår konkurrensfördel. Vi ser en stark ömsesidig fördel med detta strategiska partnerskap." säger Lennart Mauritzson, föreslagen tillträdande styrelseordförande i Catena.

"Catena och WDP delar DNA av starka, framgångsrika familjestödda företag. Strukturellt har Catena visat sin förmåga att utöka sin starka verksamhetsplattform och sin attraktiva utvecklingspipeline och bolaget bör betraktas som en av drivkrafterna för skandinaviska logistikfastigheter", kommenterar Joost Uwents, VD för WDP. "Jag ser väldigt mycket fram emot att inleda samarbetet med Catenas team, att kombinera och utbyta erfarenhet och ömsesidiga expertis på den europeiska logistikfastighetsmarknaden i jakten på att frigöra den fulla potentialen av ett sådant samarbete för alla Catenas och WDP:s intressenter."

WDP utvecklar, investerar i och hyr ut lager- och distributionslokaler för egen räkning och upprätthåller alltid ett långsiktigt perspektiv. WDPs fastighetsportfölj uppgår till cirka 6 miljoner m2 logistiktillgångar med ett värde på cirka 6 miljarder euro per den 31 december 2021 och finns på mer än 250 platser i Belgien, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland och Rumänien. WDP är noterade på Euronext Bryssel med ett börsvärde på 7,01 miljarder euro per den 28 mars 2022.

Nyemissionen genomförs med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 april 2021. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är behovet att säkerställa en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning, för att slutföra förhandlingar avseende fastighetsförvärv, samt att expandera aktieägarkretsen med en erfaren, långsiktig och strategisk ägare.

Styrelsens bedömning är att teckningskursen i Nyemissionen är marknadsmässig, eftersom den bestämts utifrån stängningskursen den 28 mars 2022 avrundat uppåt till närmsta hela antal kronor. Mekanismen för beräkning av teckningskursen har fastställts genom förhandling på armslängds avstånd mellan Catena och WDP och innebär en premie på 10 baspunkter jämfört med senaste stängningskurs om 525,50 kronor. Teckningskursen innebär en premie på 69,25 procent jämfört med Catenas FY21 NTA och 62,48 procent jämfört med deras FY21 NRV. Det är därför styrelsens bedömning att teckningskursen korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan på Catenas aktier samt att marknadsmässigheten därmed säkerställts.

WDP har, genom ett helägt dotterbolag, tecknat samtliga aktier i Nyemissionen till ett sammanlagt belopp om 2 168,5 miljoner kronor. Betalning för aktierna ska ske senast den 5 april 2022. Efter betalning och registrering av emissionen hos Bolagsverket kommer Catena att leverera aktierna till WDPs helägda dotterbolag.

Efter genomförandet av Nyemissionen kommer det sammanlagda antalet aktier i Catena att öka med 4 122 676, från 41 226 764 till 45 349 440. Aktiekapitalet kommer öka med 18 139 774,40 kronor, från 181 397 761,60 kronor till 199 573 536,00. Nyemissionen innebär därför en utspädning om ca 9,9 procent, baserat på totala antalet aktier i Catena efter Nyemissionen. Med hänsyn taget till emissionslikviden i Nyemissionen kommer Catenas NRV att öka med ca 18 kronor per aktie motsvarande en ökning om 5,6 procent.

Rådgivare
Kempen & Co är finansiell rådgivare till Bolaget.
Born är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.


För information, kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. +46 730 70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten, vice VD och CFO, Tel. +46 730 70 22 41, sofie.bennsten@catenafastigheter.se
David Silvesjö, Finanschef, Tel. +46 730 70 22 22 david.silvesjo@catenafastigheter.se

Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter
 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Catena i någon jurisdiktion, varken från Catena eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Kempen & Co. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Kempen & Co agerar för Bolagets räkning i samband med Nyemissionen och inte för någon annans räkning. Kempen & Co är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Catena har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaqs regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Catenas aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen" Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Catenas aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Catenas aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Catenas aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Kempen & Co endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Catenas aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Catenas aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.