Catena förlänger acceptperioden för budet på aktierna i Klockarbäcken

2017-10-18, kl. 18:00

Catena AB (publ) (Catena) offentliggjorde den 2 oktober 2017 ett erbjudande till aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) (Klockarbäcken) om att förvärva samtliga aktier utgivna av Klockarbäcken (”Erbjudandet”).

Vid utgången av acceptperioden den 17 oktober 2017 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande 895 569 aktier, motsvarande cirka 67,8 procent av totalt antal aktier och röster i Klockarbäcken.

Catena har i Erbjudandet förbehållit sig rätten att förlänga acceptperioden. För att ge de återstående aktieägarna i Klockarbäcken möjlighet att acceptera Erbjudandet har Catena beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 8 november 2017, kl. 16.00. Catena avser i nuläget inte förlänga acceptperioden ytterligare, men förbehåller sig rätten att göra det liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Catena erbjuder aktieägarna i Klockarbäcken att, såsom betalning för aktierna i Klockarbäcken, erhålla nyemitterade aktier i Catena. För varje 20 befintliga aktier i Klockarbäcken erbjuds aktieägarna erhålla 15 nyemitterade aktier i Catena. Aktieägare med fler än 20 aktier där överskjutande del inte är jämnt delbart med 20 erhåller ett kontant vederlag om 110 kronor per aktie för den överskjutande delen. Aktieägare med färre aktier än 20 erhåller 110 kronor per aktie.

Relationen mellan aktier i Catena och aktier i Klockarbäcken ger ett budvärde om 112,88 kronor per aktie i Klockarbäcken, baserat på Catena-aktiens stängningskurs den 18 oktober 2017. Vid tidpunkten för budet den 2 oktober var budvärdet cirka 110 kronor per aktie i Klockarbäcken, baserat på genomsnittlig vägd handelskurs för Catena-aktien under de senaste tio dagarna till och med Erbjudandets offentliggörande.

”Vi vill ge de investerare i Klockarbäcken som ännu inte accepterat erbjudandet förlängd tidsfrist. Såväl kursutveckling som likviditeten i Catenas aktie har utvecklats positivt sedan budet lades, vilket gjort erbjudandet mer attraktivt för Klockarbäckens aktieägare.” säger Benny Thögersen, VD Catena.  

För de aktieägare i Klockarbäcken som accepterat Erbjudandet under ordinarie acceptperiod liksom de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden kommer redovisning av vederlag att ske omkring den 15 november 2017. Catena förbehåller sig rätten att ytterligare senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

Något tillträde har inte skett i Erbjudandet och Catena äger därför inga aktier i Klockarbäcken per dagen för offentliggörandet av detta pressmeddelande. Vid full anslutning till Erbjudandet kommer cirka 990 000 nya Catena-aktier att emitteras till Klockarbäckens aktieägare, vilket skulle motsvara 2,7 procent av totalt antal aktier efter emissionen.

I övrigt gäller villkoren för Erbjudandet oförändrat, inklusive de fullföljandevillkor och förbehåll som Catena uppställt för Erbjudandet. Catena förbehåller sig således även fortsatt rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av villkoren inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Catena förbehåller sig vidare rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av villkoren inklusive att fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad

För mer information om Erbjudandet hänvisas till den pressrelease som offentliggjordes i samband med budet den 2 oktober 2017. Pressreleasen finns tillgänglig på Catenas webbsida, www.catenafastigheter.se, samt Klockarbäckens webbsida: www.klockarbackenpropertyinvestment.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                    Peter Andersson, vVD, CFO

Tel. 0706-60 83 50                                         Tel. 0730-70 22 44

benny.thogersen@catenafastigheter.se         peter.andersson@catenafastigheter.se 

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Catena kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers

hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, telefax, e-post, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant

kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES. Följaktligen kommer inte och ska inte Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES, är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att få intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,

Sydafrika, USA eller annat land utanför EES samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES. Bolaget kommer inte att tillhandahålla något vederlag från Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.