När nya logistiknav byggs sker detta i många fall på råmark eller jordbruksmark i nära anslutning till större transportleder. Dessa lägen utgör attraktiva logistiklägen som säkerställer korta och effektiva transportflöden och därmed bidrar till ett mer hållbart logistiskt nätverk. Samtidigt kan en problematik uppstå om samma mark rymmer naturvärden som det finns skäl att bevara. 

Biodiversitet

2030 ska vårt fastighetsbestånd vara nettopositivt gällande biodiversitet enligt våra hållbarhetsmål. Biodiversitet innebär stor artrikedom med stor genetisk variation. Målsättningen innebär stora utmaningar för oss samtidigt som vi identifierar detta område som mycket väsentligt - biodiversitet är tillsammans med klimatfrågan avgörande inför framtiden. 

Som ett steg på vägen har vi upprättat rutiner som säkerställer att vi beaktar dessa aspekter redan innan köp av mark. I projektutvecklingsprocessen följer vi rutiner med strikta krav kring hur vi ska arbeta med ekologi i alla projekt.