När nya logistiknav byggs sker detta i många fall på råmark eller jordbruksmark i nära anslutning till större transportleder. Dessa lägen utgör attraktiva logistiklägen som säkerställer korta och effektiva transportflöden och därmed bidrar till ett mer hållbart logistiskt nätverk. Samtidigt kan det vara problematiskt om samma mark rymmer naturvärden som det finns skäl att bevara. 

Hållbara lösningar ställer krav på balansgång mellan samhällets behov, hur vi möter de behoven och hur vi samtidigt kan ta hänsyn till miljö och biologisk mångfald. Oavsett var vi etablerar nya logistikfastigheter beaktar vi naturvärden i projektutvecklingen.